مانیتور EV1000 شرایط فیزیولوژیک بیمار را نمایش می دهد و در اتاق عمل و ICU قابل استفاده است و همراه با سنسور های Clearsight, FloTrac,

Edwards Oxymetry Central Venous Catheter PediaSat Oximetry Catheter , VolumeView قابل استفاده است.

با توجه به شرایط بیمار و پیچیدگی فرایند مدیریت بیماری بهترین مسیر و راه حل از طریق این سیستم انتخاب می شود.

این سیستم به شما این امکان رامی دهد تا پارامترهای مورد نیاز را به روش های مختلفی در صفحه نمایش ملاحظه نمایید.

محصولات