سنسور Swan Ganz

این سنسور به عنوان اولین سنسور فشار ریوی (Pulmonary Artery Catheter – PAC) انقلابی در همودینامیک مانیتورینگ به وجود آورد . سیستم Swan-Ganz ادواردز شرایط همودینامیکی بیمار را نشان می دهد که با استفاده از ارسال یک سنسور تکی به داخل قلب عملکرد سیستم قلبی عروقی بیمار و راه حل درمان آن مشخص می شود.

پارامترهایی که توسط این سیستم قابل اندازه گیری است شامل موارد زیر می باشد:

  •  Continuous Cardiac Output- CCO
  • Mixed Venous Oximetry- SvO2
  • Right Ventricular Ejection Fraction – RVEDV

 با استفاده از این پارامترها میزان انتقال و مصرف اکسیژن به طور مداوم بررسی می شود. ازآنجایی که SvO2 یکی از اولین نشانه های تعیین میزان اکسیژن منتقل شده به بافت است مانیتور کردن  آن معیار مناسبی برای سنجش تغییر وضعیت بیمار می باشد .

محصولات