ابزار جراحی کمپانی GIMMI در این زمینه شامل ستهای زیر می باشد:

  • کرانیاتومی
  • شنت مغزی
  • لامینکتومی
  • گردن قدامی
  • آنوریسم
  • فبوژن
  • ترانس اسفنوئیدال
  • هیپوفیز

محصولات