این سیستم برای رنج وسیعی از بیماران با ریسک بالا تا بیماران با ریسک پایین به منظور اندازه گیری میزان حجم بدن بیمار و تصمیم گیری در مورد مدیریت آن استفاده می شود و  مشکلات سیستم های تهاجمی را ندارد. این سیستم پارامترهای همودینامیکی که در ذیل ذکر شده را به طور مداوم اندازه گیری می کند.

Stroke Volume SV

Stroke Volume Variation SVV

Cardiac Output CO

Systemic Vascular Resistance SVR

Continuous Blood Pressure Cbp

پارامترهای همو دینامیکی و جریانی از قبیل SV,SVV به منظور اجرای پروتکل PGDT

 (Preoperative  Gold Directed Therapy) توسط این سیستم ، اندازه گیری می شود و ابزاری برای بهینه کردن و کنترل حجم منتقل شده به بیمار می باشد.

سیستم Clearsight به راحتی توسط یک عدد کاف در دور انگشت بیمار متصل می شود. این سیستم با توجه به روش اندازه گیری غیر تهاجمی اش برای بیماران با سن زیاد یا زنان باردار که کاتتر به شریان آنها متصل نمی شود کاربرد دارد و طیف وسیعی از پارامترهای همودینامیکی را نمایش می دهند.

این سیستم قابلیت اتصال به مانیتور EV1000 و  نمایش فشار خون به روشی غیر تهاجمی را دارا می باشد.

 

محصولات