کاتتـر ابلیشـن حرارتـی دارای سه نوع کرو Standard 25mm, Large 33mm, Asymetric 17,25mm

  • دارای سه الکترود در نوک کاتتر جهت نشان دادن دقیق ناحیه
  • دارای دسته ارگونامیک و قفل کرو
  • حرکت دقیق کرو در داخل قلب
  • دارای دو جهت کرو

محصولات