سیستم مپلسون تی پیسی است که با یک کیسه ذخیره کننده و دریچه قابل تنظیمی که در انتهای دیستال کیسه ذخیره کننده گاز واقع شده و یا به صورت Valve قابل تنظیم روی مدار تعبیه وجریان بیش از حد گاز را محدود مینماید . میزان تنفس مجدد هنگام استفاده از این سیستم تنفسی بیهوشی با روش تهویه خودبخودی در مقابل کنتروله و تنظیم دریچه جریان محدود کننده فشار تحت تاثیر قرار می گیرد. 
حداقل فضای مرده و مقاومت پایینی دارد

محصولات