فیلترهای باکتریال / ویروسی هیدروفوبیک حاوی کاغذی هستند که به طور فشرده بسته بندی می شوند برای حداکثر رساندن جریان گاز از طریق فیلتر به منظور اطمینان از اینکه سطح به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرد

  • میزان بازدهی به میزان  99.99999٪ و همچنین تا 72 ساعت استفاده امن را برای شما فراهم می آورد

محصولات