• دارای نگهدارنده رول کاغذ
  • دارای کاتر (برش) کاغذ
  • دارای صفحه مندرج جهت اندازه گیری طول برش کاغذ

محصولات