• قابلیت تنظیم دما
  • قابلیت تنظیم سرعت و فشار سیل
  • پرینت تاریخ تولید و انقضا به صورت شمسی
  • ذخیره 20 نام کاربر و اتاق عمل
  • پرینت نام کاربر و نام اتاق عمل با وارد کردن کد کاربر
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر و شبکه داخلی بیمارستان
  • سرعت سیل 10 متر بر دقیقه

محصولات