• قابلیت تنظیم دما
  • پرینت تاریخ تولید و انقضا به صورت شمسی
  • پرینت نام کاربر و نام اتاق عمل
  • سرعت سیل 10 متر بر دقیقه

محصولات