• ظرفیت چمبر به لیتر : 360 Lit  (تک درب و دودرب)
  • ابعاد چمبر : 4 طبقه Cm 77*78*60 
  • وزن دستگاه : 340 Kg

محصولات