• سیستم HEART LOGIC : که توانایی تشخیص بدتر شدن ناتوانی قلبی را به دستگاه می دهد.
  • تکنولوژی بالای ساخت با طول عمر 16 سال برای مدل دو حفره و 17.5 سال برای مدل تک حفره.
  • امکانات چندگانه قابل برنامه ریزی برای کاستن از شوک های غیر ضروری و نامناسب.
  • سیستم EasyVeiw : کد گذاری حرفی و رنگی برای سهولت در راه اندازی و نصب دستگاه.
  • توانایی ارائه راه حل پیشرفته سیستماتیک برای کمک به بیمار و پیگیری و کنترل ناتوانی قلبی HF
    و مدیریت آن بواسطه سیستم کنترل از راه دور LATITUDE NXT با توجه به وزن و فشار خون.
  • توانایی انجام MRI 1.5T برای کل بدن.

محصولات