دفیبریلاتور های کاشتنی زیر جلدی جدید ترین تکنولوژی در خانواده ICD ها می باشد. این ICD دارای قابلیت MRI،  AF مانیتورمی باشد و برخلاف ICD های سنتی با قلب و عروق در تماس نیست و از عوارض بالقوه مربوط به لیدهای ICD های سنتی اجتناب می کند.  

 ازمزایای این نوع ICD ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش ریسک عمل بدلیل دستکاری نشدن قلب
  • کاهش احتمال خرابی لید بدلیل قرار نگرفتن تحت فشار یا خم شدگی یا حرکت قلب
  • عدم نیاز به فلوروسکوپی در زمان جایگذاری
  • جایگذاری با استفاده از نشانه های آناتومی
  • کاهش ریسک عفونت در بیماران
  • عدم جابجایی لید در بیماران

محصولات